Natuur en milieu

Conflicten milieuorganisaties

 

Natuur en milieu

In het buitengebied gelden tal van regels en voorschriften om milieu, natuur en landschap te beschermen. Vaak wordt bescherming van natuur, milieu en landschap onderdeel gemaakt van de bedrijfsvoering. Soms kunnen deze verschillende belangen botsen.

De Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, klimaatbeleid, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en bewerking van grond, gebruik en beheer van landschapselementen zijn allemaal kwesties waarbij zorgvuldig omgaan met de regels van belang is.

 

Complexe verhoudingen

De overheid stelt en handhaaft de regels. Vaak ook zijn het maatschappelijke organisaties die hun stem laten gelden om milieu en landschap te beschermen. Dat levert complexe verhoudingen op tussen partijen met een uiteenlopende status. De een is direct ter plaatse belanghebbend en moet er zijn brood mee verdienen; de ander verdedigt maatschappelijke en ideële belangen. De overheid heeft beslissingsbevoegdheid en moet de belangen afwegen. In mediation wordt toch een gelijkwaardig gesprek met alle partijen nagestreefd.

Zeker in de voorbereiding en de uitvoering is de formele regelgeving niet altijd adequaat om het probleem op te lossen en is een dialoog tussen partijen of bemiddeling in specifieke situaties raadzaam. Ook bij conflicten tussen milieuorganisaties, natuurbeschermers, burgers en ondernemers zijn de AgriMediators beschikbaar.


Terug naar praktijksituaties.