Follow Us On

Familiestatuut maken? Begin op tijd!

In een familiestatuut worden zaken geregeld, die u bij leven binnen een familiebedrijf belangrijk vindt. In een familiestatuut worden afspraken binnen het bedrijf en de relatie tot de familie vastgelegd. Verschillende belangen van familieleden en hun relatie tot het bedrijf worden op elkaar afgestemd. Ook wordt vaak geanticipeerd op onverwachte (persoonlijke) gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, zakelijke calamiteiten, echtscheiding en overige bijzondere gebeurtenissen.
Het overzicht hieronder geeft meer zicht in de te onderscheiden posities:
Het roept vragen op als er meerdere gegadigden zijn die het bedrijf over willen nemen of als de huidige directeur-eigenaar twijfels heeft over de kwaliteiten van de opvolgende persoon. Hoe moet omgegaan worden met de belangen van kinderen die niet werkzaam zijn binnen het familiebedrijf en welke invloed heeft “de koude kant”?
Welke keuzes worden gemaakt als de overnamesom niet extern gefinancierd kan worden ?  Welke (financiële) posities krijgen overige familieleden dan en verkrijgen ze die op basis van kwaliteiten of op basis van het feit dat ze familielid zijn ?
Goed en tijdig overleg binnen de familie is daarbij cruciaal, waarbij het belangrijk is om niet alleen de overeenkomstige belangen, maar ook de tegenstrijdige belangen goed te kennen en met elkaar te bespreken. Het is belangrijk te onderkennen dat er sprake kan zijn van rolconflicten.
Uw huidige accountant is misschien het eerste aanspreekpunt, maar wordt die door alle partijen wel als onafhankelijk en neutraal gezien en stelt die ook relationele aspecten voldoende aan de orde ?
Een agrimediator kan een perfecte bijdrage geven om te komen tot een voor de situatie passend familiestatuut. Begin hiermee op tijd, zodat er voldoende gelegenheid is om de juiste stappen te zetten om een familiebedrijf te continueren bij onverwachte gebeurtenissen.

Albert Voet, Agrimediator en procesbegeleider.

Related Posts